Homofile

Samfunn og politikk

- Homofile


Vi mennesker er født likeverdige. Samtidig er vi født med forskjellige evner og potensiale. Denne dualismen kan være vanskelig i disse likestillingstider. Ikke desto mindre er det systematiske fysiske forskjeller mellom folkegrupper og mellom kjønn, sier forskere. Dette endrer ikke på den forutsetningen som er grunnlaget i den vestlige kultur, nemlig at vi er likeverdige uansett kjønn, religion, kulturbakgrunn, nasjonalitet, seksuell legning, hudfarge osv. I noen kulturer og religioner har det utviklet seg en annen holdning til likeverdighet. De vil antagelig ønske at vi lar oss påvirke av dem. Samtidig ønsker vi at de skal la seg påvirke av oss. Det kan bli konflikt av mindre. Det er derfor viktig at vi klarer å holde en åpen dialog i respekt for hverandres historie, tradisjoner, religion og kultur. Vi får tro at i det lange løp vil likeverdighet utvikle seg som en følge av økt utdannelsesnivå, økt handel, økt levestandard og økt kontakt over de grenser som skiller oss.   


En hensikt med livet er å skape nytt liv. Dersom det ikke er var en driver i den verden vi lever i, ville menneskeheten etter hvert dø ut. I menneske-dimensjonen, er det nødvendig med en mann og en kvinne for å legge grunnlaget for et nytt barn. Biologien er det vanskelig å komme unna. Det diskuteres om barn kan vokse opp på en likeverdig måte i forskjellige konstellasjoner av far, mor, stefar, stemor, biologisk far, biologisk mor osv. For de fleste er nok barnets beste det som vektlegges sterkest. Noen er selvfølgelig også opptatt av at de voksnes interesser skal bli ivaretatt. Her er det dilemmaer som ikke er enkle, og jeg tror neppe det finnes bare en sannhet. Til det er vi for forkjellige. Personlighet, kunnskap, holdninger og mye mer gjør det umulig å generalisere.


Mennesker med en annen seksuell legning enn flertallets, må møtes med respekt. De må ha de samme muligheter for livsutfoldelse og de samme rettigheter og plikter som alle andre. Jeg stusser av og til over debatten om homofile. Man skulle tro at de for noen ikke er likeverdige.


Dette hindrer ikke at jeg synes debatten og rettighetene er kommet for langt på to områder. Jeg synes at barn skal ha kontakt med eller kjenne sitt biologiske opphav. Det kan være enkeltsaker der barnet er tjent med ikke å vokse opp hos sine biologiske foreldre, men det bør bare skje etter grundige og individuelle vurderinger, slik jeg også syntes vi gjør det i Norge. I de få sakene der barn blir adoptert, synes jeg det bør være åpenhet rundt dette, slik at barnet ikke risikerer en sjokkartet opplevelse senere i livet.


Barn kan ikke ha to fedre eller to mødre uten å forstå at de er annerledes. Det behøver ikke å få noen negativ påvirkning på barnets utvikling. Det er min oppfatning at barnet må få vite hvem som er de biologiske foreldre. Samtidig er det kanskje slik at annonyme sædgivere ikke har noe forhold til det barnet som settes til verden. Hvis barnet senere skulle ønske kontakt med sin biologiske far, kan det bli en skuffelse.


Er det noe stort poeng å bryte med den naturens orden som sier at barn settes til verden av to biologiske foreldre? Har det noen annen hensikt enn å tilfredsstille voksne mennesker? De er sikkert glad i barn, de føler sikkert savn ved ikke å få barn, men har de barnas beste høyest oppe på prioriteringslisten? Det kan tenkes at noen har det. Likevel synes jeg at ekteskapslov og rett for homofile til å skaffe seg barn ved kunstig hjelp, bør endres.


En helt annen sak er Den norske Kirkes utvikling på samme område. Jeg synes det er et paradoks at det stilles andre krav til kristne enn til andre religionssamfunn i forhold til homofile. Enten må det aksepteres at alle er trossamfunn med rett til å forvalte sin tro, eller så må de alle bli lovregulert på samme måte. Nordmenn skal følge norsk lov. Den samme loven bør gjelde for alle. Når religion kommer i veien for norsk lov, gjelder norsk lov, etter min oppfatning. Hvorfor er det da ingen kvinnelige imamer i de islamske menigheter i Norge? Hvorfor er det ingen homofile imamer? Hvorfor er det ingen katolske kvinnelige prester? Hvorfor er det ingen åpne homofile prester i den katolske kirke? Hvorfor har ikke norske medier tatt tak i dette med like stor glød som for Den norske Kirke?


 


Skrevet 14.12.2010